Cyfryzacja szkół – podsumowanie działań Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji

Nauka programowania, budowa infrastruktury internetowej w szkołach, szkolenia nauczycieli to najważniejsze działania Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie unowocześniania szkół.

Dotychczasowe działania obu ministerstw przedstawiły w czwartek Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej i Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji.

  1. Prezentacja MEN
  2. Prezentacja MC

W konferencji wzięli udział również Piotr Woźny Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Rafał Lew-Starowicz, zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN.

Już od 1 września 2017 r. programowanie będzie stałym elementem kształcenia od klasy pierwszej szkoły podstawowej. Zarówno ustawa Prawo oświatowe, jak i podstawa programowa przedmiotu informatyka przewidują działania na rzecz kształtowania u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

– W nowych ramowych planach nauczania zwiększyliśmy liczbę godzin informatyki o 70. Chcemy, aby polska szkoła odpowiadała na potrzeby XXI wieku – podkreśliła szefowa MEN.

Minister Cyfryzacji powiedziała, że wspólnie działania podjęte blisko rok temu przynoszą spodziewana efekty.

– W tym roku blisko dwukrotnie wzrosła liczba wydarzeń w ramach „godziny kodowania”. Udział w nich wzięło blisko 80 tysięcy uczestników. To świadczy o tym, że podjęliśmy dobre decyzje – powiedziała Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji. – Programowanie w szkole, dostęp do szybciej sieci internetowej i wykorzystywanie technik informatycznych także na innych zajęciach przedmiotowych spowoduje to, że polska młodzież będzie miała lepsze kompetencje zarówno intelektualne, jak i zawodowe – dodała szefowa resortu cyfryzacji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje pilotaż programowania w szkołach, a Ministerstwo Cyfryzacji zarezerwowało ponad 500 mln złotych ze środków unijnych w ramach Osi 1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na budowę infrastruktury dostępu do internetu dla szkół oraz 124 mln złotych na szkolenia dla nauczycieli i dzieci z klas 1-3 w zakresie nauki programowania.

W ramach pilotażu od września 2016 r. analizowane jest w praktyce szkolnej wprowadzenie programowania do szkół w formie innowacji pedagogicznej. Do tej pory uczestnictwo w projekcie potwierdziły ponad 1592 szkoły. Celem pilotażu jest m.in. przetestowanie dostępnych rozwiązań wprowadzających nauczanie programowania do edukacji formalnej.

W każdym województwie kuratorzy oświaty na prośbę MEN wyznaczyli Koordynatorów ds. innowacji w edukacji. Ich zadaniem jest m.in. stworzenie mapy innowacji, organizacja konferencji szkoleniowych, zbieranie danych ze szkół np. o posiadanym przez szkoły wyposażeniu w sprzęt. Kuratorzy oświaty od grudnia do czerwca zorganizowali 159 konferencji szkoleniowych dla 13 290 nauczycieli. Uczestnikami spotkań byli głównie nauczyciele informatyki i edukacji wczesnoszkolnej. Od stycznia 2017 r. planowanych jest 65 kolejnych. Niektórzy kuratorzy oświaty ufundowali granty dla nauczycieli na opracowanie programów nauczania.

Dodatkowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z Ministerstwem Edukacji Narodowej rozpoczęła kampanię „Programowanie z eTwinning” – obejmującą: kursy, seminaria, projekty, scenariusze lekcji dotyczące kodowania i innych umiejętności cyfrowych.

Podczas swojej prezentacji dyrektor Rafał Lew-Starowicz zwrócił uwagę na fakt, że polscy uczniowie i nauczyciele odnoszą liczne sukcesy na arenie międzynarodowej w różnych konkursach i olimpiadach. Z drugiej strony polscy uczniowie słabo sobie radzą z rozwiązywaniem problemów za pomocą komputera – zadania na „zaprogramowanie” biletomatu czy klimatyzatora – zajęliśmy 29 miejsce na 32 kraje (test PISA 2012).

Programowanie wspomaga kształcenie takich umiejętności, jak: logiczne myślenie, precyzyjne prezentowanie myśli i pomysłów; sprzyja dobrej organizacji pracy, buduje kompetencje potrzebne do pracy zespołowej i efektywnej realizacji projektów. W warunkach szybko zmieniającej się technologii te umiejętności są ponadczasowe, trwalsze niż jakiekolwiek środowisko programowania czy aplikacje. Umiejętności nabyte podczas programowania są przydatne na zajęciach z innych przedmiotów, jak i później w pracy w różnych zawodach, niekoniecznie informatycznych. Umożliwiają przejście z pozycji cyfrowego konsumenta na pozycję cyfrowego twórcy oraz przyjęcie roli osoby władającej technologią, a nie tylko korzystającej z niej.

Co do kwestii związanych z podłączeniem szkół do szerokopasmowego dostępu do internetu w ramach środków z Osi 1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, punktem wyjścia dla tej interwencji były wyniki analiz. Potwierdzały one, że ponad 40% placówek oświatowych w Polsce korzysta z dostępu do internetu o przepustowości niższej niż 10 Mb/s. Z tego też względu Ministerstwo Cyfryzacji zdecydowało się na takie zaplanowanie dystrybucji środków unijnych z PO PC, aby przedsiębiorcy którzy będą uzyskiwać dofinansowanie unijne byli zobowiązani do podłączenia wszystkich placówek oświatowych. Chodzi o placówki nie znajdujące się w zasięgu sieci powyżej 100 Mb/s, bądź też wykluczone z planów inwestycyjnych komercyjnych przedsiębiorców.

Budowa bardzo szybkich łączy szerokopasmowych do szkół będzie jednak wyłącznie pierwszym etapem na drodze do osiągnięcia celu w postaci zapewnienia jednostkom oświatowym dostępu do szybkiego internetu i jego zasobów. Cel ten zrealizowany zostanie przez połączenie wszystkich jednostek w jedną sieć teleinformatyczną stanowiącą rodzaj szkolnego szerokopasmowego intranetu. W tym zakresie zapewniona zostanie usługa dostępu do internetu i usługi towarzyszące oraz wymiana treści między jednostkami i internetem globalnym. Spójność i jakość działania takiej sieci będzie zapewniał jeden podmiot. W ten sposób zostanie zorganizowana i wdrożona Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE).

OSE będzie wirtualną, publiczną siecią telekomunikacyjną, opartą na fizycznej infrastrukturze szerokopasmowej (już istniejącej, jak również powstałej w najbliższej przyszłości w wyniku realizacji komercyjnych i dofinansowanych inwestycji oraz infrastruktury wybudowanej dla celów OSE przez jej operatora).

Sieć ta będzie obsługiwana przez podmiot, który będzie odpowiedzialny za jej uruchomienie i utrzymanie (w tym usługi serwisowe na rzecz placówek oświatowych na terenie całej Polski) oraz w szczególności za dostarczenie jednostkom oświatowym:

  1. dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego (w tym filtrowania treści) oraz
  2. dostępu do agregatorów/dostawców treści i usług edukacyjnych.

Zasady funkcjonowania OSE oraz sposób realizacji tego projektu zostaną uregulowane na poziomie ustawy, której założenia już jutro zostaną przedstawione przez Ministra Cyfryzacji do publicznych konsultacji.

Strona Pilotaż programowania

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Posted on