Cel pilotażu dotyczącego wprowadzenia nauki programowania od najmłodszych lat w szkole

Wprowadzenie programowania od najmłodszych lat, weryfikacja zapisów nowej podstawy programowej

Celem pilotażu jest wprowadzenie i sprawdzenie w praktyce szkolnej powszechnej nauki programowania.

Pilotaż powinien mieć formę innowacji pedagogicznej. W szczególności celem pilotażu jest:

  • Przetestowanie dostępnych rozwiązań służących nauce programowania, w tym programów nauczania opartych na projekcie podstawy programowej, oraz rekomendowanie do powszechnego wdrożenia skutecznych metod i technik kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli,
  • Uruchomienie różnorodnych form wsparcia nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej, umożliwiających samokształcenie, kształcenie wzajemne oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

Do najważniejszych działań szkoły przystępującej do pilotażu należy opracowanie i wdrożenie autorskiego programu nauczania dla zajęć obowiązkowych. W realizacji programu należy zadbać o dobór odpowiednich metod nauczania podczas rozwiązywania problemów, oraz środowisk informatycznych dedykowanych nauce programowania, odpowiednich dla etapu rozwoju uczniów i zdolności do abstrakcyjnego myślenia. Efektem pracy szkoły powinno być również wypracowanie wniosków pozwalających na dopracowanie zapisów nowej podstawy programowej wprowadzającej programowanie do edukacji formalnej. Dotyczy to również powiązań programowania i informatyki z innymi przedmiotami oraz z ich podstawami programowymi.

Posted on