Czy prowadzenie zajęć w oparciu o program nauczania uwzględniający propozycje zawarte w projekcie podstawy może być uznane za innowację pedagogiczną?

Projekt podstawy programowej kształcenia informatycznego zawiera w swoich zapisach wszystkie cele szczegółowe – treści nauczania, obowiązującej podstawy programowej dla przedmiotów zajęcia komputerowe i informatyka. Uwzględnienie nowej podstawy w planowanej innowacji pedagogicznej jest zgodne z §3 rozporządzenia o innowacjach[1]:

„Innowacje i eksperymenty nie mogą naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania
i opieki w zakresie ustalonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, określonych w odrębnych przepisach.”

W wyniku osiągnięcia celów szczegółowych zawartych w projekcie podstawy uczniowie uzyskają wiadomości i umiejętności niezbędne do ukończenia danego typu szkoły
oraz w zgodzie z warunkami i sposobami przeprowadzania egzaminów , określonymi
w odrębnych przepisach.

[1] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej
i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki  (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późn.zm.).

Posted on