Jakie inne działania na rzecz informatyzacji szkół i rozwoju kompetencji cyfrowych będą podejmowane w okresie trwania pilotażu?

Wsparcie dla szkół:

  • Współpraca z koordynatorami ds. innowacji w kuratoriach
  • Wsparcie ze strony ośrodków doskonalenia nauczycieli
  • Kontakt z uczelniami wyższymi
  • Dostęp do szerokopasmowego interenetu
  • Szkolenia dla nauczycieli

Szkoły mogą zgłaszać chęć wzięcia udziału w pilotażu do wojewódzkich koordynatorów ds. innowacji w edukacji (w kuratoriach) do końca sierpnia 2016.

Posted on