Propozycja nowej podstawy programowej z informatyki

Najważniejsze zmiany w podstawie programowej

  • Kształcenie Przez Rozwiązywanie Problemów
  • Spiralność Kształcenia

Propozycja podstawy programowej z informatyki została opracowana przez Radę ds. Informatyzacji Edukacji i przyjęta przez MEN jako podstawa pilotażu wdrażania programowania od najmłodszych lat. Najważniejszymi zmianami w podstawie są:

  • Przyjęcie jednolitych celów ogólnych dla wszystkich lat (etapów edukacyjnych) w szkole, dzięki czemu jest możliwy spiralny rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji uczniów, a cele szczegółowe są realizacją celów ogólnych, dostosowanych do wieku i poziomu przygotowania uczniów.
  • Przyjęcie kształcenia umiejętności rozumienia, analizowania i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji oraz programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera, a także innych urządzeń cyfrowych, za fundamentalne cele kształcenia informatycznego.
  • Jako rezultat poprzedniego punktu, oparcie metodyki kształcenia informatycznego na podejściu do rozwiązywaniu problemów i programowania zgodnym z modelem: od znalezienia rozwiązania na drodze kreatywnego, logicznego i abstrakcyjnego myślenia przez określenie dla niego algorytmu, po realizację rozwiązania z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych oraz związanych z nimi aplikacji.
  • Przyjęcie jednolitej nazwy informatyka dla przedmiotów informatycznych w miejsce zajęć komputerowych i informatyki na wszystkich etapach kształcenia.

Projekt podstawy programowej jest określony dla takiego samego wymiaru godzin, jaki jest obecnie przeznaczony dla zajęć komputerowych oraz lekcji informatyki. Zainteresowania informatyczne uczniów mogą być również rozwijane podczas dodatkowych zajęć edukacyjnych i kółek zainteresowań w szkole oraz w ramach zajęć pozaszkolnych.

Posted on