Regulamin portalu

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Pilotażu Programowania uruchomionego pod adresem www.programowanie.men.gov.pl.
 2. Regulamin normuje obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora, jako podmiotu zarządzającego serwisem oraz prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników serwisu.
 3. Warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu jest akceptacja postanowień Regulaminu.

­­­­§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenia:

 1. Portal – serwis internetowy Pilotaż Programowania – dostępny pod adresem programowanie.men.gov.pl umożliwiający użytkownikom dostęp do treści dotyczących nauczania programowania, wymianę informacji, doświadczeń, wyrażanie swoich opinii, wypowiedzi i publikowanie ich na stronach Portalu.
 2. Administrator – podmiot prowadzący Portal, tj. Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 3. Administrator danych osobowych – Minister Edukacji Narodowej.
 4. Regulamin – Regulamin Portalu określający warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego, który jest dostępny pod adresem programowanie.men.gov.pl
 5. Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu.
 6. Użytkownik Zarejestrowany – użytkownik, który przez akceptację Regulaminu uzyskał dostęp do funkcjonalności Forum Dyskusyjnego.
 7. Dane osobowe – dane osobowe podane przez Użytkownika w celu korzystania z funkcji Portalu.
 8. Forum dyskusyjne – miejsce w Portalu dedykowane Użytkownikom Zarejestrowanym.
 9. Login – nazwa jednoznacznie identyfikująca Użytkownika Zarejestrowanego.
 10. Hasło – ciąg znaków znany wyłącznie Użytkownikowi Zarejestrowanemu, wymagany w procesie uwierzytelnienia.
 11. Konto Użytkownika Zarejestrowanego – zarejestrowane przez Administratora w systemie informatycznym miejsce w Portalu, w którym Użytkownik Zarejestrowany może wprowadzać i modyfikować dane osobowe oraz Materiały.
 12. Profil – miejsce w Internecie, dostępne pod adresem https://programowanie.men.gov.pl/wp-admin/profile.php, w którym umieszczone są dane, w tym dane osobowe.
 13. Materiały – teksty oraz inne treści umieszczane przez Użytkownika na forum dyskusyjnym Portalu.
 14. Forum dyskusyjne – miejsce do dyskusji Użytkowników Zarejestrowanych, składające się z wątków (tematów), które zbudowane są z postów. Wątki umieszczane są w działach.
 15. Moderator – wskazana przez Administratora osoba dbająca o treści zawarte na Portalu, w tym na Forum. Uprawniona jest do przenoszenia, kasowania, skracania/edytowania postów w działach, do których treść jest przypisana.

­­­­§ 3

Rejestracja

 1. Rejestracja osoby fizycznej dokonywana jest poprzez wypełnienie aplikacji „Utworzenie konta”, dostępnej na stronie głównej Portalu.
 2. Rejestracja osoby fizycznej przebiega w następujący sposób:
  1. Podanie danych osobowych wymienionych niżej, służących do identyfikacji Użytkownika:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres e-mail
   3. login
  2. Zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
  3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Przyciśnięcie przycisku „Zarejestruj się”, co spowoduje wyświetlenie informacji o pomyślnym założeniu Konta Użytkownika Zarejestrowanego w Portalu.
 3. Pomyślna weryfikacja przez system kończy się aktywacją Konta Użytkownika Zarejestrowanego.

­­­­§ 4

Zasady korzystania z Portalu przez Użytkownika Zarejestrowanego

 1. Utworzenie i korzystanie z Konta Użytkownika Zarejestrowanego jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Podczas rejestracji, poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik Zarejestrowany udziela Administratorowi danych osobowych zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych jest Minister Edukacji Narodowej, z siedzibą w Warszawie, przy al. J.Ch. Szucha 25.
 4. Administrator danych osobowych dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika Zarejestrowanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) i niniejszym Regulaminem.
 5. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwe korzystanie z Portalu w części przeznaczonej dla Użytkowników Zarejestrowanych.
 6. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do przetwarzanych jego danych osobowych w każdym czasie, jak również ma prawo do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia z bazy Administratora danych osobowych.
 7. Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o nowych funkcjonalnościach Portalu wraz z możliwością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w zakresie nieobjętym zgodą określoną w ust. 3 oraz ust. 6.
 8. Akceptując Regulamin Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się w szczególności do zaniechania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora oraz innych Użytkowników.

­­­­§ 5

Zasady korzystania z Portalu przez wszystkich Użytkowników

 1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane przez Administratora w celu zapewnienia Użytkownikom dostępu do funkcjonalności Portalu (np. dane kontaktowe zawarte w formularzach).
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych jego danych osobowych w każdym czasie, jak również ma prawo do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia z bazy Portalu.
 3. Osoba niebędąca Użytkownikiem Zarejestrowanym, jak również Użytkownik niezalogowany ma możliwość korzystania wyłącznie z tych funkcjonalności Portalu, które są ogólnodostępne.
 4. Zachowania sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub normami moralno-etycznymi oraz obyczajowymi są zabronione.
 5. W szczególności niedozwolone jest:
  1. używanie wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uznanych za obraźliwe, a także mogących w jakikolwiek sposób naruszyć godność osób trzecich,
  2. zamieszczanie treści naruszających prawa lub dobra osób trzecich,
  3. umieszczanie treści obscenicznych, w tym materiałów pornograficznych,
  4. zamieszczanie treści obrazujących lub propagujących przemoc, faszyzm, rasizm, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.),
  5. zamieszczanie treści upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów,
  6. zamierzone wpływanie na innych Użytkowników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia poprzez wysyłanie napastliwych lub kontrowersyjnych lub nieprawdziwych przekazów,
  7. promowanie innych stron internetowych,
  8. umieszczanie treści stanowiących bezpośrednią lub ukrytą formę reklamy lub promocji produktów bądź usług,
  9. publikowanie treści, które nie przekazują informacji, treści niezgodnych z tematem, niebędących wartościowymi z punktu widzenia zadań Portalu, np. sztucznie generujące ruch, służące pozycjonowaniu w wyszukiwarkach itp.,
  10. rozsyłanie spamu.
 6. Decyzje Administratora lub Moderatora wobec działań Użytkowników są ostateczne. Niezastosowanie się do decyzji Administratora lub Moderatora może wiązać się z sankcjami, do całkowitej blokady Konta Użytkownika Zarejestrowanego włącznie.
 7. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za Materiały umieszczane w Portalu, w szczególności zdjęcia, teksty oraz wypowiedzi na Forum.
 8. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie Materiałów przez osoby trzecie.
 9. Ministerstwo Edukacji Narodowej dołoży wszelkich starań, aby usuwać/blokować Materiały niezgodne z Regulaminem.
 10. Użytkownik zamieszczając materiały na Portalu, oświadcza, że materiały zostały przez niego wytworzone oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe nieobciążone prawami osób trzecich, uprawniające go do nieograniczonego korzystania i rozporządzania Materiałami, w tym do udzielenia licencji w sposób określony w punkcie 11.
 11. Użytkownik, zamieszczając materiały na Portalu udziela nieodpłatnej, bezterminowej i niewyłącznej licencji (zezwolenia) na korzystanie z Materiałów, w szczególności: 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów w całości lub w części oraz ich egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2. w zakresie obrotu Materiałami lub ich egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy Materiałów; 3. w zakresie rozpowszechniania Materiałów w inny sposób niż określony w punkcie 1, w tym w sieciach informatycznych, publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania, nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 4. w zakresie korzystania i rozpowszechniania utworów zależnych stanowiących opracowania Materiałów na polach eksploatacji wskazanych powyżej w punktach 1-3.
 12. Użytkownik, zamieszczając Materiały na Portalu wyraża zgodę na nieoznaczanie przez Administratora Materiału imieniem i nazwiskiem autora.
 13. Wszelkie działania mające na celu utrudnienie lub destabilizowanie działania Portalu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator zablokuje Konto Użytkownika Zarejestrowanego oraz zgłosi czyn zabroniony właściwym organom. Administrator jest również uprawniony do podjęcia działań mających na celu naprawienie poniesionej przez niego szkody.

­­­­§ 6

Obowiązki Administratora dotyczące danych osobowych Użytkowników

 1. Administrator zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
 2. Administrator zobowiązuje się zabezpieczyć dane osobowe przed ich utratą, uszkodzeniem, udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) oraz zmianą lub zniszczeniem.

­­­­§ 7

Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownik nie ma prawa korzystania z kont innych użytkowników oraz udostępniania swojego konta innym osobom.
 2. Użytkownik nie ma prawa posiadania więcej niż jednego konta.
 3. W każdym przypadku zmiany danych osobowych, wymaganych do rejestracji Użytkownika na Portalu, Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym Administratora w celu aktualizacji tych danych.
 4. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swojego Konta z Portalu. W celu usunięcia swojego Konta Użytkownik zobowiązany jest powiadomić pisemnie o tym fakcie Administratora na adres siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej lub elektronicznie na adres programowanie@men.gov.pl z adresu, z którego nastąpiła rejestracja.

­­­­§ 8

Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika.
 2. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub wadliwym oprogramowaniem.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność Portalu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w Portalu. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni na głównej stronie serwisu.

­­­­§ 9

Przepisy końcowe

 1. Regulamin Portalu dostępny jest pod adresem strony internetowej https://programowanie.men.gov.pl/regulamin-portalu/
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu Portalu w każdym czasie.